Świetlica

Do świetlicy zapraszamy od 7.00 do 17:00 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. W świetlicy odbywają się zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowe, muzyczno-relaksacyjne oraz ogólnorozwojowe.

 


 

Regulamin świetlicy

Plan pracy świetlicy