RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:


 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego zgodnie z § 13 RODO prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kadm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie,
    ul. 1000-lecia PP 2, 84-120 Władysławowo
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest ITPROFESS Grzegorz Nowak, telefon 58 5858085, email: iod@ochronadanych.it.
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

 

1)      Celem przetwarzania jest wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisów prawa, oraz kontakt z osobą, której dane dotyczą.

 

2)      Podstawą prawną są szczególne przepisy prawa, któremu Administrator Danych Osobowych podlega.

 

3)      W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli cel lub zakres przetwarzanych danych nie jest objęty przepisem szczególnym. Zgoda o której mowa może zostać cofnięta w każdym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych.

 

  1. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

 

1)      Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.

 

2)      Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

 

3)      Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.

 

4)      Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

 

  1. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione do tego instytucje państwowe, w tym:

 

1)      urzędy centralne,

 

2)      organy kontroli,

 

3)      organy władzy wykonawczej,

 

4)      inne podmioty przewidziane w szczególnych przepisach prawa, oraz osoby będące właścicielami danych osobowych.

 

  1. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.